പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍

വിദ്യാഭ്യാസം

education-youknow-kerala-india

  അദ്ധ്യാപകരുടെ വിഭാഗം    ഓണ്‍ലൈൻ സഹായം    കരിയർ ഗുരു    കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ    കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം    ഡിജിറ്റൽ പഠന വിഭവങ്ങൾ    നയങ്ങളും പദ്ധതികളും    പൊതു വിജ്ഞാനം  പൊതു വിജ്ഞാനം- വിശദ വിവരങ്ങൾ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം    വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നയമാതൃകകൾ    വെബ്‌ പഠന സഹായി 

Read More »

ആരോഗ്യം

medical-youknow-kerala-india

ആരോഗ്യം അവയവദാനം  അവയവ ദാനത്തെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു ആയുഷും ബദല്‍ ചികിത്സകളും  വിവിധ തരത്തിൽ ഉള്ള ചികിത്സ രീതികൾ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ  ഇ എന്‍ ടി  ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച പറയുന്നു കായികവും ആരോഗ്യവും  കായികരംഗവുമായിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു കൗമാര ആരോഗ്യം  സ്ത്രീകളുടെ കൗമാര ആരോഗ്യവും ബന്ധപെട്ട കാര്യങ്ങളും ദന്ത രോഗങ്ങള്‍  ദന്ത രോഗങ്ങളും ദന്ത സംരക്ഷണവും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു നയങ്ങളും പദ്ധതികളും  നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ  പുതിയ …

Read More »

കൃഷി

krishi-agriculture-youknow-kerala-india

അനുബന്ധ വെബ് സൈറ്റുകൾ    കാര്‍ഷിക രീതി മേഖല അടിസ്ഥാനത്തില്‍  വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കാര്‍ഷിക വിവരങ്ങള്‍  കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും കൃഷിയും  കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാര്‍ഷിക വിളകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ കീട നിയന്ത്രണം  കൃഷിയിലെ വിവിധ കീടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം  കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ജൈവകൃഷി  മണ്ണു – ജല …

Read More »