പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം

social-welfare-youknow-kerala-india

അസംഘടിത മേഖല  ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത മേഖലയെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കോവിഡ് 19  കോവിഡ് 19 ഗ്രാമ,നഗര ദരിദ്ര നിർമാർജ്ജനം  ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം  ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ന്യൂന പക്ഷ ക്ഷേമം  പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ക്ഷേമം  പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പിന്നോക്കക്ഷേമം  പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഭിന്നലിംഗം  ഭിന്നലിംഗക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍  വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മുതിർന്ന …

Read More »

വിദ്യാഭ്യാസം

education-youknow-kerala-india

  അദ്ധ്യാപകരുടെ വിഭാഗം    ഓണ്‍ലൈൻ സഹായം    കരിയർ ഗുരു    കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ    കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം    ഡിജിറ്റൽ പഠന വിഭവങ്ങൾ    നയങ്ങളും പദ്ധതികളും    പൊതു വിജ്ഞാനം  പൊതു വിജ്ഞാനം- വിശദ വിവരങ്ങൾ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം    വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നയമാതൃകകൾ    വെബ്‌ പഠന സഹായി 

Read More »

ആരോഗ്യം

medical-youknow-kerala-india

ആരോഗ്യം അവയവദാനം  അവയവ ദാനത്തെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു ആയുഷും ബദല്‍ ചികിത്സകളും  വിവിധ തരത്തിൽ ഉള്ള ചികിത്സ രീതികൾ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ  ഇ എന്‍ ടി  ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച പറയുന്നു കായികവും ആരോഗ്യവും  കായികരംഗവുമായിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു കൗമാര ആരോഗ്യം  സ്ത്രീകളുടെ കൗമാര ആരോഗ്യവും ബന്ധപെട്ട കാര്യങ്ങളും ദന്ത രോഗങ്ങള്‍  ദന്ത രോഗങ്ങളും ദന്ത സംരക്ഷണവും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു നയങ്ങളും പദ്ധതികളും  നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ  പുതിയ …

Read More »