ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്

പോലീസ് ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍

കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍, വനിതാ സെല്ലുകളുടേയും വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടേയും വിവരങ്ങള്‍. കൊല്ലം വനിതാ സെല്‍ 0474 2742376 പത്തനംതിട്ട വനിതാ സെല്‍ 0468 2222927 കോട്ടയം വനിതാ സെല്‍ 0481 2302977 കൊച്ചിസിറ്റി വനിതാ പോലീസ്‌ സ്റ്റേഷന്‍ 0484 2394250 പാലക്കാട് വനിതാ യൂണിറ്റ് 0491 2522340 ആന്റി ഹരാസ്മെന്റ്റ്‌ സെല്‍ 9947000100   ട്രയിന്‍ യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ അതിക്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയാണങ്കില്‍ ഈ ഫോണ്‍ നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക: റെയില്‍വേ …

Read More »