കൃഷി

കൃഷി

krishi-agriculture-youknow-kerala-india

അനുബന്ധ വെബ് സൈറ്റുകൾ    കാര്‍ഷിക രീതി മേഖല അടിസ്ഥാനത്തില്‍  വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കാര്‍ഷിക വിവരങ്ങള്‍  കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും കൃഷിയും  കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാര്‍ഷിക വിളകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ കീട നിയന്ത്രണം  കൃഷിയിലെ വിവിധ കീടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം  കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ജൈവകൃഷി  മണ്ണു – ജല …

Read More »