സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം

ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത മേഖലയെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

കോവിഡ് 19

ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

ഭിന്നലിംഗക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

വിവിധ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യുവജനങ്ങള്‍ക്കായി കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് വിവിധ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കും.

കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍

സാമൂഹികക്ഷേമ-തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡിസെബിലിറ്റി ഡിവിഷന്‍ വൈകല്യമുളള വ്യക്തികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവര്ത്തി ക്കുന്നു. ഇവരുടെ സംഖ്യ 2001 ലെ സെന്സിസ് പ്രകാരം 2.19 കോടിയാണ്

ഇന്ത്യയിലെ സംഘടിത മേഖലയെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

സംരംഭകത്വ വികസനത്തെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

വിവിധ തരത്തിലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍

സാമൂഹിക തിന്മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍

സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവിധ വിവരങ്ങള്‍

കേരള സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പും അതിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികളും അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും

വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അംഗീകാരത്തെകുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങള്‍

Check Also

construction-labors

നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി

  നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗമാകുന്നതിന് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞവരും  60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തവരും ആകണം. തൊട്ടുമുൻപുള്ള 12 മാസത്തിൽ …

Leave a Reply