വികാസ്പീഡിയ

വിവിധ മേഖലകളിലെ വിവരങളും ബോധവൽക്കരണ വിഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ പോർട്ടലാണ് വികാസ്പീഡിയ.

കൃഷി

ആരോഗ്യം

സാമൂഹ്യക്ഷേമം

ഊർജ്ജം

ഇ-ഭരണം

 

 

Check Also

social-welfare-youknow-kerala-india

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം

അസംഘടിത മേഖല  ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത മേഖലയെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കോവിഡ് 19  കോവിഡ് 19 ഗ്രാമ,നഗര ദരിദ്ര നിർമാർജ്ജനം  ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം  …

Leave a Reply