പ്രധാന സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

1. പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ  : Click-button-youknow

2. ഇൻകം ടാക്സ് PAN എടുക്കാൻ  :  Click-button-youknow

3. വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ, ജനന / മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കൽ  :  Click-button-youknow

4. കെട്ടിട നികുതി  :  Click-button-youknow

5. ഭൂ നികുതി  :  Click-button-youknow

6. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ  :  Click-button-youknow

7. ബി.എസ്. എൻ.എൽ ഫോൺ ബിൽ അടയ്ക്കാൻ  :  Click-button-youknow

8.വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ  :  Click-button-youknow

9. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചലാൻ തുക അടയ്ക്കാൻ  :

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്  :  Click-button-youknow

കേരള പോലീസ്  :  Click-button-youknow

10. സർക്കാർ തടി ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് തടി ലേലത്തിൽ എടുക്കാൻ  :  Click-button-youknow

11. ആധാറിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ  :  Click-button-youknow

12. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ, തിരുത്താൻ  :  Click-button-youknow

13. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ  :  Click-button-youknow

14. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നുള്ള സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ  :  Click-button-youknow

15. എംപ്ളോയ്മെന്റ് എക്സ് ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പുതുക്കാനും  :  Click-button-youknow

 

Check Also

india-useful-weblinks-for-central-government

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

  കർഷകർക്കായി  –

Leave a Reply