പ്രധാനപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ

നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. ഏതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റുകളെന്ന് നോക്കാം.

1) ജാതി / വരുമാന / മൈനോറിറ്റി / കമ്യൂണിറ്റി / നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ :  https://edistrict.kerala.gov.in

2) ആസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് : https://aspirescholarship.org

3) ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് : https://erp.lsgkerala.gov.in/erp/guest/cert/br

4) വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനം : https://vhscap.kerala.gov.in

5) ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ : https://scholarships.gov.in

6) പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്ലസ് വൺ മുതൽ; ദുർബല വിഭാഗ സ്റ്റെപ്പൻ്റ് , പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻ്റ്, പ്രതിഭാധനർക്ക് പ്രോൽസാഹനസമ്മാനം :

7) കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ :   http://collegiateedu.kerala.gov.in   ഈ സൈറ്റിലെ  Scolarship എന്ന ലിങ്ക്.

 

 

Check Also

lakhu-vyapari-pension

വ്യാപാരികൾക്കും പെൻഷൻ

ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (പ്രധാനമന്ത്രി ലഘു വ്യാപാരി മാൻ- ധൻ യോജന) നിലവിൽ വന്നു. അർഹരായിട്ടുള്ളവർ …

Leave a Reply