പ്രധാനപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ

നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. ഏതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റുകളെന്ന് നോക്കാം.

1) ജാതി / വരുമാന / മൈനോറിറ്റി / കമ്യൂണിറ്റി / നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ : Click-button-youknow

2) ആസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് :  Click-button-youknow

3) ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് :  Click-button-youknow

4) വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശനം :  Click-button-youknow

5) ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ :  Click-button-youknow

6) പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്ലസ് വൺ മുതൽ; ദുർബല വിഭാഗ സ്റ്റെപ്പൻ്റ് , പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻ്റ്, പ്രതിഭാധനർക്ക് പ്രോൽസാഹനസമ്മാനം :

7) കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ :   http://collegiateedu.kerala.gov.in   ഈ സൈറ്റിലെ  Scolarship എന്ന ലിങ്ക്.

 

 

Check Also

construction-labors

നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി

  നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗമാകുന്നതിന് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞവരും  60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തവരും ആകണം. തൊട്ടുമുൻപുള്ള 12 മാസത്തിൽ …

Leave a Reply